” બ્રહ્મસૂત્ર શાંકરભાષ્યમ ” – ગુજરાતી વર્ઝન…

Source: ” બ્રહ્મસૂત્ર શાંકરભાષ્યમ ” – ગુજરાતી વર્ઝન…

Advertisements

”Maharshi Badrayan ‘Vedvyas’s Brahmsutra…

Twitter Facebook BPS Facebook NonFictionBook महर्षि बादरायण ‘वेदव्यास’ प्रणीत “ब्रह्मसूत्र ” तथा जगद्गुरु आदि शकराचार्य रचित “शारीरक-मीमांसा-भाष्यम् ” NONFICTION…

Source: ”Maharshi Badrayan ‘Vedvyas’s Brahmsutra…

”Maharshi Badrayan ‘Vedvyas’s Brahmsutra…

Twitter Facebook BPS Facebook NonFictionBook महर्षि बादरायण ‘वेदव्यास’ प्रणीत “ब्रह्मसूत्र ” तथा जगद्गुरु आदि शकराचार्य रचित “शारीरक-मीमांसा-भाष्यम् ” NONFICTION…

Source: ”Maharshi Badrayan ‘Vedvyas’s Brahmsutra…