“ બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્યમ્ “ ગુજરાતી ભાષાનુવાદ- “ પરમ જ્યોતિ “ ટીકા સહિત॰ तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् II3.1.1II —BHARAT PURUSHOTTAM SARASWATI

“ બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્યમ્ “

ગુજરાતી ભાષાનુવાદ- “ પરમ જ્યોતિ “ ટીકા સહિત॰

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् II3.1.1II

સૂત્રપદચ્છેદ: तदन्तरप्र्तिपतौ, रँहति, सँपरिश्वक्तः, प्र् श्ननिरूपणाभ्याम् |

સૂત્ર-અર્થ:[ तदन्तरप्र्तिपतौ ] જીવાત્મા બીજાં દેહની પ્રાપ્તિમાં દેહનાં બીજભૂત સૂક્ષ્મભૂતોથી

[ सँपरिश्वक्तः ] પરિવેષ્ટિત થઈને ધૂમ આદિ માર્ગથી સ્વર્ગલોકમાં [ रँहति ] જાય છે,

[ प्र् श्ननिरूपणाभ्याम् ] કારણ કે “ वेत्थ यथा. “ આ પ્રશ્ન છે અને “ इति तु —

पंच्यामाहुतौ॰ “ આ શ્રુતિનું નિરૂપણ ( પ્રતિવચન ) છે॰ [ ૧ ]
— Bharat Purushottam Saraswati, Vadodara, India.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s