“ બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્યમ્ “ ગુજરાતી ભાષાનુવાદ- “ પરમ જ્યોતિ “ ટીકા સહિત॰ तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् II3.1.1II

“ બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્યમ્ “ ગુજરાતી ભાષાનુવાદ- “ પરમ જ્યોતિ “ ટીકા સહિત॰ तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् II3.1.1II

Source: “ બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્યમ્ “ ગુજરાતી ભાષાનુવાદ- “ પરમ જ્યોતિ “ ટીકા સહિત॰ तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् II3.1.1II

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s